Rett valg av varmepumpe

Viktig å vurdere ved valg av varmepumpe.

Avgitt effekt kW (ytelse):

 • Ved dimensjonering av tradisjonelt varmeanlegg regnes det normalt med 60-80 W pr. m2 areal som ønskes oppvarmet.
 • Ved beregninger der varmepumpen skal stå for mesteparten av tilført varme bør man dimensjonere varmepumpen slik at man oppnår en effekt på nærmere 60W/m2 oppvarmet areal. Ved beregningen brukes varmepumpens oppgitte makseffekt.
 • En varmepumpe taper også effekt ved synkende temperaturer. Ved synkende utetemperatur vil boligens varmetap øke og varmepumpens effekt reduseres. Det er derfor viktig å ha en varmepumpe som er rikelig dimensjonert for å kunne yte tilstrekkelig ved lave utetemperaturer.
 • Eksempel for TOSHIBA varmepumpe er 16% effektreduksjon fra +7 grader til -7 grader. Her er det stor forskjell mellom de forskjellige merkene som leveres på det norske marked. Få opplysninger om dette effekttapet før du velger varmepumpe.

EUROVENT:

 • Sammenlign alltid varmepumper etter Promotelec og Eurovent standard. Dette gir nøytrale og like prøvebetingelser fra en uavhengig prøveinstans. Promotelec gir deg ytelsene ved minus 7 grader og er mest relevant i forhold til bruk av varmepumpen til oppvarmingsformål. Andre prøveinstanser finnes også.

Effektfaktor COP (COP=coeffesient of performance):

For de fleste varmepumper på det norske marked er alle tekniske data og tester oppgitt etter EUROVENT standard. Det er viktig når man sammenligner varmepumper at samme standard er lagt til grunn.

 • Effektfaktor er forholdet mellom opptatt effekt i kW og avgitt varme inne, målt i kW. (avgitt effekt/opptatt effekt=COP) Effektfaktor er oppgitt ved +7 grader ute og + 20 grader inne etter Eurovent standard.
 • Effektivitetsfaktoren i kulde vil ha stor betydning for både tilgjengelig varmeeffekt og ikke minst driftskostnader under varmepumpens levetid.
 • Plassering av både ute og innedel, sammen med rørstrekket, vil ha betydning på hvor effektivt anlegget blir (om oppgitt COP virkelig oppnås). Vår montør har den nødvendige kunnskap for å foreta en så optimal montering som mulig i hvert enkelt tilfelle.

Kuldemedium R-410A:

 • Kuldemedium R-410A er det kuldemedium som er mest miljøvennlig og som tilfredstiller ventede EU-krav.
  R-410A er en 50-50% blanding mellom HFK-gassene R-32 og R-125 og er for tiden det mest effektive kuldemediet til mindre varmepumpeanlegg.
  Andre typer kuldemedium kan få svært store miljøavgifter eller endog bli forbudte. Om man i dag velger "feil" kuldemedium vil man kunne risikere at man ikke får etterfylt anlegget om det skulle bli behov for reparasjon. Hele anlegget må da byttes ut! Pr 2005 er varmepumper med R22 kuldemedium forbudt å montere!

 

Kompressortype:

 • Kompressoren som varmepumpen er utstyrt med vil ha betydning for effektivitetsfaktoren og avgitt effekt. TOSHIBA rullestempelkompressor er ledende når det gjelder effektivitet over hele arbeidsområdet. Ved området for oppgitt nominell kapasitet (Eurovent) har rullestempelkompressoren marginalt lavere effektfaktor enn noen av våre konkurrenter. Beveger man seg over eller under dette området vil rullestempelkompressoren ha betydelig bedre effektivitet enn konkurrentene. Se Promotelec tallene for sammenligning av varmepumper. Hele listen finner du hos vår importør: www.toshibavarmepumper.no.

Lydnivå:

 • Lydnivået til ute og innedel må vurderes.
 • For utedelen kan det være av betydning om den monteres nær soveromsvindu eller andre plasser hvor støy kan bli sjenerende. Maksimal støy fra varmepumpens utedel (50 dBA) er mindre enn det en normal samtale utgjør.
 • Plassering av både ute og innedel krever god kunnskap for å gi et anlegg som fungerer tilfredstillende på alle måter. For innedelen vil plasseringen og anleggets kapasitet være avgjørende for hvordan viftestøyen blir oppfattet.
  Innedelens støy (26 dBA) på laveste hastighet ligger under anbefalt støynivå på soverom (30 dBA). Teoretisk skulle en innedel derfor kunne monteres inne på et soverom!
 • En stor eller rikelig dimensjonert pumpe vil gå på lavere effekt (lavere støy), mens en liten pumpe må slite på høyere effekt (opp mot maksimale støytall). Støytallene i brosjyrene må ses i sammenheng med dette.

Maks rørlengder:

 • Oppgitte rørlengder for TOSHIBA varmepumpe er oppgitt med standard fylling av utedel. I spesielle tilfeller der det er nødvendig med lengre rørstrekk enn oppgitt, må anlegget etterfylles med ekstra R-410A kjølemedium. Lange rørstrekk bør unngås da dette har en viss innvirkning på effektfaktor.

Maks høydeforskjell:

 • Oppgitte høydeforskjeller bør overholdes. Stor høydeforskjell mellom ute og innedel gjør at kompressoren må bruke effekt for å kompensere høydetap. Dette går ut over effektfaktoren. Ideell montering er hvor inne og utedel står på samme nivå kombinert med et kort rørstrekk.

Rim på utedel:

 • Varmepumpens fordamper (utedel) tar til å rime når temperaturen kommer under +5-6 grader. Utedelen vil selv rime av etter fastsatte kriterier. Avrimingen skjer ved at varmepumpen stanser opp, den endrer retning på kjølemediet og sender det motsatt veg inn i fordamperen. Slik oppnås en effektiv og rask avriming. Avrimingssekvensen tar fra 2-7 minutter og vannet som frigjøres slippes ut gjennom et hull i bunnpanna. Typisk vil det dannes ca 0,5 liter kondensvann ved hver avriming. Utedelen bør derfor plasseres slik at kondensvannet ikke skaper problemer med isdannelse på gangveger eller frostsprengning.

Varmekabel:

 • Varmepumper beregnet på nordisk klima med streng kulde (5-20 minusgrader) må ha innlagt varmekabel i bunnpanna og under fordamperen for å kunne takle slikt klima. Grunnen er at noe av avrimingsvannet rekker å fryse før det når å forlate bunnpanna i utedelen. Etter hvert samler det seg opp is som vil kunne skape driftsforstyrrelser. Alle TOSHIBA varmepumper levert av Vesterålen Varmepumper har innmontert varmekabel som standard.
SupervisorSupervisor